התקשרו אלינולהצטרפות

מבקר פנים

מונה מבקר פנים מוסמך לשם ביצוע הביקורת הפנימית להסתדרות לאומית ובכל התאגידים הקשורים, כחלק מראיית החשיבות של מנהל תקין ושקיפות מערכתית.

מבקר הפנים פועל בצורה בלתי תלויה עפ"י סטנדרטים מקצועיים ומוודא את תקינות כל הפעילויות שמתרחשות בארגון מבחינת שמירה על החוק, טוהר המידות, חסכון ויעילות.

הביקורת הפנימית בוחנת את אמצעי הבקרה, כדי להעריך את מידת המהימנות והשלמות של המידע הפיננסי והתפעולי, השימוש הכלכלי והיעיל במשאבים והאמצעים לשמירת הנכסים
.

ביצוע התפקיד

אופן ביצוע התפקיד של מבקר הפנים מתחלק לשלושה מרכיבים עיקריים:

-1- בניית תכנית הביקורת והערכת סיכונים

מבקר הפנים מבצע הערכת סיכונים אשר בה נלקחים בחשבון היעדים של הארגון, מטרותיו ומגמות שונות בסביבת הארגון וזאת על מנת לקבוע את נושאי הביקורת העיקריים אשר יהוו בסיס לתכנית הביקורת. מטרת שלב זה היא להעריך מה הם הנושאים העיקריים הדורשים שינויים או שיפורים והאם שינויים אלו עשויים לתרום לצמצום הסיכונים ולקידום אפקטיבי יעיל ומוסרי של יעדי הארגון.

-2- עריכת סקר ואיסוף נתונים

בשלב זה, מבקר הפנים אוסף נתונים ע"י סקרים קצרים, ראיונות אישיים לעובדים ומנהלים המשתתפים בתהליכים המבוקרים ועריכת תצפיות. שלב זה חשוב על מנת לקבל תמונה ברורה יותר על התשומות והתפוקות בנושאים בהם החליט המבקר להתמקד.

-3- כתיבת הדו"ח והגשתו

בשלב הסופי, המבקר מעלה השערות ומפיק מסקנות בהתאם לנתונים אותם אסף, ממצאים אלו מובאים בטיוטת הדו"ח.
המבקר מגיש את הדו"ח אל הגורמים הרלוונטיים בדר"כ חברי ההנהלה והגורמים המבוקרים בדו"ח.

תכלית הביקורת הפנימית לסייע לבעלי התפקידים בארגון למילוי יעיל של תפקידם ואחריותם תוך שמירה על יעדי הארגון.